XBRL

>Wat is XBRL precies ?

XBRL (eXtensible Business Reporting Language) is een op XML gebaseerde taal. XBRL is een open standaard om financiële gegevens en bedrijfsinformatie elektronisch uit te wisselen.

Met XBRL is het mogelijk om naar uitvragende instanties instanties te rapporteren, maar er kunnen ook gegevens tussen bedrijven en sofware applicaties worden uitgewisseld.

XBRL kan het beste worden vergeleken met de streepjescode voor de boodschappen in de supermarkt. Het is een manier om labels mee te geven aan informatie, die iets zeggen over de betekenis van die informatie. Om deze betekenis te kunnen begrijpen is een taxonomie nodig.

Doordat XBRL bestanden direct leesbaar zijn voor software-applicaties, betekent dit een enorme kostenbesparing op het gebied van verzamelen en verwerken van bedrijfsinformatie. Dit stimuleert de aanbod van zulke informatie, wat de interne en externe transparantie ten goede komt. Aangezien XBRL (en het onderliggende XML) een wereldwijde standaard is, zijn er geen individuele inspanningen meer nodig voor dataconversie, vertaling of de creatie van interfaces. Software applicaties kunnen automatisch de onderlinge integriteit van de gegevens in XBRL bestanden valideren, wat de kwaliteit van de data ten goede komt.

Wat zijn de voor en nadelen van XBRL?

De belangrijkste voordelen van XBRL zijn:

  • Gemakkelijker samenstellen en verstrekken van verplichte informatie.
  • Niet langer omrekenen of dubbel invoeren van gegevens.
  • Communicatie in XBRL voorkomt misverstanden en bespaart daarmee tijd en geld.
  • Een overheid die u beter van dienst kan zijn.
  • Lastenverlichting voor het bedrijfsleven.
  • Betere uitwisselbaarheid van informatie.

De nadelen van XBRL (voor de accountant) zijn:

  • De accountant gaat een kleinere rol spelen in de administratieve dienstverlening, dit komt doordat het administratieve proces wordt geautomatiseerd en de overheid voor lastenverlichting zorgt.
  • Een anders aspect is de accountantsverklaringen, een accountant zal met XBRL een verklaring meoten afleggen voor een 'instance document'.
  • XBRL of SBR wordt nog niet door iedereen omarmd en wordt ook niet overheidswege verplicht gesteld, de vraag blijft bestaan van SBR ooit wel gemeengoed wordt.

XBRL terminologie (bron: Syllabus Instant Reporting)

Abstract element:
Een element dat dient als kapstok voor het in volgorde ophangen van elementen.

Contributing element:
Dit element draagt bij aan het summation element in een gewicht. Dit gewicht bepaalt of er een berekening moet plaatsvinden en, indien nodig, welke.

Extension taxonomies:
Deze taxonomieën zijn aanvullingen op bestaande taxonomieën.

General special rel.:
Een begrip dat een ander begrip verbijzondert.

Idented list:
Parent-child relatie tussen elementen zichtbaar gemaakt met software in een hiërarchische structuur.

Instance document:
In dit document worden de feitelijke gegevens opgeslagen met een verwijzing naar een definitie in de taxonomie. Ook op welke organisatie en op welke periode de gegevens betrekking hebben wordt in dit document verwerkt.

Interoperabiliteit:
Het vermogen van twee of meer informatiesystemen om met elkaar informatie uit te kunnen wisselen en dit meervoudig te kunnen gebruiken.

iXBRL:
iXBRL stelt de opsteller van de XBRL data in staat om documenten aan te leveren die bekeken kunnen worden in een browser terwijl het gebruik maakt van XBRL tags die automatisch verwerkt kunnen worden door consumerende applicaties.

Koppelvlak:
Een koppelvlak is het geheel van gemeenschappelijke afspraken om de uitwisseling van digitale informatie tussen twee of meer ketenpartners mogelijk te maken.

Links:
De betekenissen die in een taxonomie zijn opgenomen die gerelateerd zijn aan andere betekenissen binnen de taxonomie en aan voorschriften en beschrijvingen die buiten de taxonomie zijn vastgelegd. Er zijn vijf soorten links: reference, label, presentation, calculation, definition.

Linkbase:
Een groep van links.

Linkrole:
Een linkrole geeft de mogelijkheid om binnen de presentation, calculation of definition linkbases zogenaamde subviews te bepalen. (Zie definitie subviews)

Namespace:
Een URL die bij een organisatie hoort.

Preferred label attr.:
Wanneer een element op verschillende plaatsen in een rapport moet worden afgebeeld kan het handig zijn daar verschillende omschrijvingen aan te geven. Een preferred label attribute bepaalt dan wanneer welke omschrijving van toepassing is.

Prohibition:
Het uitschakelen van een incorrect of irrelevant element uit de onderliggende taxonomie in de eigen extension taxonomy.

Rendered Instance- Document:
De Amerikaanse beroepsorganisatie AICPA gebruikt deze term voor een met behulp van een stylesheet of presentatiesoftware geproduceerd leesbaar gemaakt XBRL-document, zoals een jaarrekening.

Required element:
Dit element bepaalt dat, indien er aan een bepaald element een waarde is toegekend, een ander element ook een waarde moet hebben. Bijvoorbeeld als er een lening gerapporteerd wordt de rente dan ook gerapporteerd moet worden.

SOAP:
SOAP staat voor Simple Object Access Protocol. SOAP is een op XML gebaseerd protocol om systeem – systeem communicatie mogelijk te maken. Het beschrijft de envelop waarin een bericht zit en de regel hoe daarmee moet worden omgegaan door de ontvanger. SOAP maakt het dus mogelijk om met webservices te communiceren. De exacte invulling van SOAP-berichten verschilt per service.

Stylesheet:
Een eenvoudige maar weinig interactieve manier om rapporten te visualiseren. Met een passend stylesheet kunnen gegevens uit een instance document gecombineerd met hun beschrijving uit de taxonomie afgebeeld worden in een webbrowser.

Subviews:
Representatie van een deel van de gegevens voor een specifiek doel. Een voorbeeld hiervan is een subview voor de balans en een subview voor de winst- en verliesrekening.

Summation element:
Een element dat berekend moet worden.

Taxonomie:
Een centraal component in XBRL dat gegevens over de gegevens bevat, oftewel de meta-gegevens.

Tuple:
Een groep van elementen die in zijn geheel herhaaldelijk kan worden gebruikt. Bijvoorbeeld bij het vastleggen van de identiteit van een bestuurder kan de naam, functie en bedrijfsonderdeel worden vastgelegd in een groep. Deze groep kan dan worden hergebruikt om de andere bestuurders te identificeren.

Unbound element:
Een element zonder links naar andere elementen.